8th marzo 2017

Asesoría e xestión empresarial

asesoriaDesempeñamos labores de asesoría nas áreas de xestión laboral, fiscal e contable, seguros, tramitación de axudas e subvencións, etc.

Tipos de servizos ofrecidos nesta área:

 • Contabilidade e fiscal.
  • Asesoramento contable a autónomos/as, cooperativas, e outras sociedades.
  • Elaboración de contabilidades, legalización dos libros obrigatorios e depósito das contas anuais.
  • Altas e baixas con motivo de iniciación, cese ou variación de actividade.
  • Asesoramento fiscal e liquidación de impostos (renda, sociedades, IVE, etc.).
  • Tramitación de escritos, recursos e reclamacións.
  • Asesoramento, apoio e asistencia ante inspeccións fiscais.
 • Laboral e seguridade social.
  • Asesoramento integral na xestión laboral e de Seguridade social.
  • Xestión e elaboración de nóminas e boletíns de cotización.
  • Elaboración e formalización de contratos de traballo, así como a súa modificación, suspensión ou extinción.
  • Xestión de subvencións e incentivos en materia de contratación.
  • Inscrición de empresas, afiliación, altas e baixas de traballadores/as.
  • Tramitación de pensións, subsidios e prestacións sociais.
  • Realización de todo tipo de trámites ante os organismos laborais e da Seguridade Social.
  • Asesoramento, apoio e asistencia ante a Inspección de Traballo e Seguridade Social.
 • Axudas e subvencións.
  • Asesoramento e tramitación de axudas e subvencións:
   • Para a creación de empresas e autónomos/as.
   • Para o fomento do emprego.
   • Para o fomento da economía social, cooperativas, sociedades laborais e centros especiais de emprego.
   • Para a formación.
   • Outras de carácter xeral ou sectorial.

Volver a Servizos