8th marzo 2017

Aviso legal

En cumprimento do artigo 10 da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, ENCOMÚN PROXECTOS, S. COOP. GALEGA infórmalle que se atopa inscrita no Rexistro Central de Cooperativas: Tomo VII, Folla: 381-SCT, Folio: 1, Asento: 1 , sendo os seus datos identificativos os seguintes:

  • Denominación social: ENCOMÚN PROXECTOS, S. COOP. GALEGA
  • C.I.F: F70383278
  • Domicilio social: RÚA FONTE DOS CONCHEIROS, 2C, BAIXO – 15703, SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
  • Teléfono: 669 104 336
  • Correo electrónico para efectos de comunicación: contacto@encomun.coop

Todas as notificacións e comunicacións entre as persoas usuarias e ENCOMÚN PROXECTOS, S. COOP. GALEGA consideraranse eficaces, para todos os efectos, cando se realicen a través de correo postal ou calquera outro medio dos detallados anteriormente.

CONDICIÓNS DE ACCESO E UTILIZACIÓN

Este aviso legal regula o uso do sitio web www.encomun.coop (en diante, A WEB), do que é titular ENCOMÚN PROXECTOS, S. COOP. GALEGA.

A navegación pola web de ENCOMÚN PROXECTOS, S. COOP. GALEGA atribúe a condición de persoa usuaria do mesmo e implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das disposicións incluídas neste Aviso Legal, que poden sufrir modificacións.

O sitio web e os seus servizos son de acceso libre e gratuíto, no entanto, ENCOMÚN PROXECTOS, S. COOP. GALEGA condiciona a utilización dalgúns dos servizos ofrecidos na súa web ao previo enchemento do correspondente formulario.

Todos os contidos do sitio web, como textos, fotografías, gráficos, imaxes, iconas, tecnoloxía, software, así como o seu deseño e códigos fonte, constitúen unha obra cuxa propiedade pertence a ENCOMÚN PROXECTOS, S. COOP. GALEGA, sen que poidan entenderse cedidos á persoa usuaria ningún dos dereitos de explotación sobre os mesmos máis aló do estritamente necesario para o correcto uso da web.

A persoa usuaria garante a autenticidade e actualidade de todos aqueles datos que comunique a ENCOMÚN PROXECTOS, S. COOP. GALEGA e será a única responsable das manifestacións falsas ou inexactas que realice.

A persoa usuaria obrígase a facer un uso correcto do sitio web de conformidade coas leis, a boa fe, a orde pública, os usos do tráfico e o presente Aviso Legal. A persoa usuaria responderá fronte a ENCOMÚN PROXECTOS, S. COOP. GALEGA ou fronte a terceiros, de calquera danos e prexuízos que puidesen causarse como consecuencia do incumprimento da devandita obrigación.

POLÍTICA DE LIGAZÓNS E EXENCIÓNS DE RESPONSABILIDADES

ENCOMÚN PROXECTOS, S. COOP. GALEGA non se fai responsable do contido das páxinas web ás que o usuario poida acceder a través das ligazóns establecidas na súa web e declara que en ningún caso procederá a examinar ou exercitar ningún tipo de control sobre o contido doutras páxinas da rede. Así mesmo, tampouco garantirá a dispoñibilidade técnica, exactitude, veracidade, validez ou legalidade de páxinas alleas á súa propiedade ás que se poida acceder por medio das ligazóns.

ENCOMÚN PROXECTOS, S. COOP. GALEGA declara adoptar todas as medidas necesarias para evitar calquera danos que, as persoas usuarias do seu site, puidesen derivarse da navegación pola súa páxina web. En consecuencia, ENCOMÚN PROXECTOS, S. COOP. GALEGA non se fai responsable, en ningún caso, dos eventuais danos que pola navegación por Internet puidese sufrir a persoa usuaria.

USO DE COOKIES E DATOS ESTATÍSTICOS

Esta páxina web pode recoller datos persoais das persoas visitantes por medio do uso de cookies. Consultar a política de cookies no seu caso.

A persoa usuaria ten a posibilidade de configurar o seu navegador de modo que se lle informe da recepción de cookies, podendo, se así o desexa, impedir que sexan instaladas no seu disco ríxido. No entanto, para o acceso á web de ENCOMÚN PROXECTOS, S. COOP. GALEGA non será preceptiva a instalación de cookies.

PROTECCIÓN DE DATOS

Infórmaselle que os datos persoais que nos facilite voluntariamente, a través dos distintos formularios da web, serán incorporados a un ficheiro titularidade de ENCOMÚN PROXECTOS, S. COOP. GALEGA con domicilio en LUGAR DOS BUXEIROS DE ABAIXO Nº8 15885 – VEDRA – A Coruña, que cumpre coas medidas de seguridade esixidas no Real Decreto 1720/2007 de 21 de decembro. A finalidade dese ficheiro é a prestación e administración do servizo contratado ou solicitado, así como a realización de estatísticas, a remisión de publicidade e outras promocións comerciais que ENCOMÚN PROXECTOS , S. COOP. GALEGA poida efectuar nun futuro.

Mediante o envío dos mencionados formularios, a persoa usuario autoriza a enviarlle información e comunicacións comerciais a través de correo postal, correo electrónico ou fax dos produtos e servizos de ENCOMÚN PROXECTOS , S. COOP. GALEGA.

Así mesmo, ENCOMÚN PROXECTOS , S. COOP. GALEGA cancelará ou rectificará os datos cando resulten inexactos, incompletos ou deixasen de ser necesarios para a súa finalidade, de conformidade co previsto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal.

A persoa usuaria poderá revogar o consentimento prestado e exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dirixíndose por escrito a ENCOMÚN PROXECTOS , S. COOP. GALEGA, no seguinte enderezo RÚA FONTE DOS CONCHEIROS, 2C, BAIXO – 15703, SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA), ou ben a través do seguinte correo electrónico contacto@encomun.coop, identificándose debidamente e indicando de forma visible o concreto dereito que se exerce.

ENCOMÚN PROXECTOS, S. COOP. GALEGA adopta os niveis de seguridade correspondentes requiridos pola citada Lei Orgánica 15/1999 e demais normativa aplicable. No entanto, non asume ningunha responsabilidade polos danos e prexuízos derivados de alteracións que terceiros poidan causar nos sistemas informáticos, documentos electrónicos ou ficheiros do usuario.

POLITICA DE PRIVACIDADE

De conformidade co que establece a Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal, infórmaselle que os datos persoais que nos facilite mediante o uso dos formularios sitos na páxina web, serán incorporados a un ficheiro titularidade de ENCOMÚN PROXECTOS, S. COOP. GALEGA, coa finalidade de xestionar a súa solicitude e enviarlle información máis detallada. Así mesmo, ENCOMÚN PROXECTOS, S. COOP. GALEGA infórmalle da posibilidade de exercer os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición mediante un escrito ao enderezo RÚA FONTE DOS CONCHEIROS, 2C, BAIXO – 15703, SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA), ou por email ao enderezo contacto@encomun.coop. Mentres non nos comunique o contrario, entenderemos que os seus datos non foron modificados, que vostede se compromete a notificarnos calquera variación e que temos o consentimento para utilizalos a fin de poder fidelizar a relación entre as partes.

De acordo co que establece a Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información e o Comercio Electrónico no seu artigo 21, solicitamos o seu consentimento para poder realizar comunicacións publicitarias que consideremos poidan ser do seu interese, por correo electrónico ou por calquera outro medio de comunicación electrónica equivalente.